Trang chủ » Góc học tập » Khóa học Python miễn phí
Khóa học lập trình Python Panda miễn phí
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Khóa học lập trình Python Panda miễn phí

Admin 28 Th11, 2021
Bài 25: Joining/merging – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 25: Joining/merging – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Bài 23: GroupBy (Nhóm dữ liệu) – p1 – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 23: GroupBy (Nhóm dữ liệu) – p1 – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Bài 22: Missing Data ( Thiếu dữ liệu ) – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 22: Missing Data ( Thiếu dữ liệu ) – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Bài 21: Aggregate – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 21: Aggregate – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Bài 20: Hàm Window – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 20: Hàm Window – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Để làm việc trên dữ liệu số, Pandas cung cấp một số biến thể như trolling, expanding và exponentially theo cấp số nhân cho thống kê window. Trong số này có tổng, trung bình, trung vị, phương sai, hiệp phương...
Bài 19: Hàm thống kê – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 19: Hàm thống kê – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
Phương pháp thống kê giúp hiểu và phân tích hành vi của dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một vài hàm thống kê mà ta có thể áp dụng trong Pandas. 1. Percent_change Series, DatFrames và Panel,...
Bài 18: Data Selection và Indexing trong Pandas – p2 – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 18: Data Selection và Indexing trong Pandas – p2 – Python Panda

Admin 28 Th11, 2021
1. Data Selection và Indexing trong DataFrame Cũng giống như Series và đã nhắc ở bài trước, với DataFrame thì ta sẽ hình dung nó như là một mảng 2 chiều hoặc như structured array trong NumPy. Ngoài ra, ta...
Bài 17: Data Selection và Indexing trong Pandas – p1 – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 17: Data Selection và Indexing trong Pandas – p1 – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Data Selection và Indexing trong Pandas, thông qua hai đối tượng DataFrame và Series. Trong chương NumPy, chúng ta đã tìm hiểu các cách để truy cập vào các phần tử /...
Bài 16: Options và Customize – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 16: Options và Customize – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
Pandas cung cấp API để tùy chỉnh một số tính chất của nó, API gồm 5 hàm như sau : get_option() set_option() reset_option() describe_option() option_context() 1. get_option(param) get_option nhận một tham số duy nhất và trả về giá trị như...
Bài 15: Làm việu với dữ liệu Text (p2) – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 15: Làm việu với dữ liệu Text (p2) – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
split(pattern) import pandas as pd import numpy as np s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t']) print s print ("Split Pattern:") print s.str.split(' ') Kết quả : 0 Tom 1 William Rick 2 John 3 Alber@t dtype: object...
Bài 14: Làm việc với dữ liệu Text (P1) – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 14: Làm việc với dữ liệu Text (P1) – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
Trong bài này, ta sẽ thảo luận về Series/Index. Trong các bài tiếp theo, ta sẽ học cách áp dụng các hàm chuỗi này trên DataFrame. Pandas cung cấp một tập hợp các hàm chuỗi giúp dễ dàng thao tác...
Bài 13: Sort ( Sắp xếp ) – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 13: Sort ( Sắp xếp ) – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
Có hai cách phân loại có sẵn trong Panda: Theo nhãn Theo giá trị Xem xét ví dụ sau : import pandas as pd import numpy as np unsorted_df=pd.DataFrame(np.random.randn(10,2),index=[1,4,6,2,3,5,9,8,0,7],colu mns=['col2','col1']) print unsorted_df Kết quả : col2 col1 1 -2.063177 0.537527...
Bài 12: Iteration ( Duyệt phần tử) – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 12: Iteration ( Duyệt phần tử) – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
Việc lặp lại cơ bản các đối tượng Pandas phụ thuộc vào kiểu dữ liệu. Khi lặp qua một Series, nó được coi là giống như mảng và phép lặp cơ bản tạo ra các giá trị. Đối với các...
Bài 11: Đọc dữ liệu và kĩ thuật reindexing – Python Panda
Góc học tậpKhóa học Python miễn phí

Bài 11: Đọc dữ liệu và kĩ thuật reindexing – Python Panda

Admin 27 Th11, 2021
1. Đọc dữ liệu Pandas cung cấp một số công cụ giúp đọc một số định dạng dữ liệu phổ biến và trả về một dataframe. Đọc định dạng *csv ta dùng pd.read_csv(), đọc định dạng excel ta dùng pd.read_excel(),...